Grønn bakgrunn

Banken for lokale landbruksbedrifter

Banken for lokale landbruksbedrifter

Landbruket har vært en integrert del av Norges økonomi og kultur i århundrer. Jordbruk er en svært viktig del av distriktsnæringen, og til tross for tøffe og utfordrende tider har norske bønder klart å opprettholde en bærekraftig landbruksnæring.

 

Den norske landbruksnæringen

Det er ikke tvil om at landbruket spiller en betydelig rolle for nasjonaløkonomien vår, men sektoren er også viktig for en rekke andre samfunnsområder. Blant annet sysselsetter landbruket rundt 2% av den totale norske arbeidskraften, og bidrar til matsikkerhet, bygdeutvikling og miljøvern. For å nevne noe.

Likevel opplever stadig flere norske bønder i dag å stå overfor en rekke utfordringer i dagens samfunn. Det inkluderer både press fra jordvernpolitikken, klimaendringer, høye produksjonskostnader og økende konkurranse fra importerte matvarer. Den økende importen av billige matvarer gjør det utfordrende for norske bønder å konkurrere i markedet på grunn av høyere produksjonskostnader.

Derfor er det i dag, kanskje mer enn noen gang tidligere, svært viktig for den norske bonden å ha en god økonomisk støttespiller i ryggen. Det er her Ørland Sparebank kommer inn i bildet for deg som driver landbruksbedrift i Fosen.

Jordbruk - et viktig næringsområde

I Trøndelag står landbruket sterkt. - Jordbruk er en utbredt og veldig viktig næring for lokalområdet, det preger i stor grad samfunnet vårt. Landbruket og den tilhørende leverandørindustrien har stor omsetning, og er derfor en vesentlig del av næringsvirksomheten på Fosen. Det opplyser Torbjørn Brandtsegg om, han er seniorrådgiver for bedriftskunder i Ørland Sparebank. - Utrolig mange av innbyggerne her har tilknytning til landbruket, fortsetter han.

Bilde av Torbjørn Brandtsegg

Torbjørn Brantsegg, seniorrådgiver bedriftskunder Ørland Sparebank

 

Engasjerte og kompetente rådgivere med lokalkunnskap

Som kunde hos Ørland Sparebank er du som landbruksbedrift i trygge hender. Banken har god kjennskap til det lokale landbruksmarkedet, og rådgiverne er både engasjerte og interesserte i landbruk som fagfelt. I tillegg er det viktig for landbruksrådgiverne å alltid være tilgjengelige for kundene. - Gjennom tett og god dialog med kundene våre, legger vi grunnlaget for å kunne forstå kunden og deres behov på best mulig måte. Slik finner vi sammen fram til gode løsninger ut fra den situasjonen som hver enkelt kunde står i, forteller seniorrådgiveren.

Du kan også være sikker på at du får produkter og tjenester til en gunstig pris som kunde i Ørland Sparebank. Banken er nemlig opptatt av å markedstilpasse seg. Ifølge Brandtsegg søker de stadig etter å prissette seg riktig i forhold til de generelle vilkårene i markedet.

Den lokale jordbruksnæringen har fulgt Ørland Sparebank tett gjennom alle år. Landbruk er et viktig satsningsområde i banken, og det legges derfor til rette for optimale vilkår for lokale landbruksbedrifter.

- I hovedsak ser vi at de fleste landbrukskundene våre er tilknyttet små, lokale gårdsdrifter. Dette er typisk privateide gårdsbruk hvor bonden driver selvstendig næringsvirksomhet, opplyser Brandtsegg om. Med et slikt tett og nært forhold til den lokale landbruksnæringen er Ørland Sparebank eksperter på feltet.


Utfordrende tider og en næring i endring

Thorbjørn Brandtsegg legger ikke skjul på at det er krevende tider for mange bedrifter i landbruksnæringen om dagen. - Vi opplever en generell uro og det er mange bekymringer knyttet til framtidige rammebetingelser innen jordbruket. Lønnsomheten for den gjennomsnittlige gårdbrukeren kan ikke måles opp mot den arbeidsinnsatsen som legges ned. Det samme gjelder kapitalkostnadene som kreves for å drive med landbruk i dag. Dette gjør at færre i den kommende generasjonen tør å satse fullt på gårdsdrift. På bakgrunn av det, tror jeg at hovedutfordringen framover vil være å få god nok lønnsomhet i næringen - slik at man sikrer tilstrekkelig rekruttering inn, sier Brandtsegg.

Videre forteller Torbjørn Brandtsegg om at de ser en reduksjon av antall gårdbrukere som driver jordbruket sitt selv om dagen, mot en økning i antall jordleiere. Noe som trolig henger sammen med forholdene som preger næringen. Dette er tendenser vi også ser utspiller seg på nasjonalt nivå. - Blant de små gårdsbrukene, opplever vi at de aller fleste bøndene ser seg nødt til å drive med landbruk på deltid. De er altså avhengige av å ha en annen tilleggsinntekt ved siden av for å få det til å gå rundt. Svært få har gårdsdriften som sin eneste inntektskilde, utdyper Brandtsegg.


Noen av våre landbruksprodukter

 

Lån og rådgivningstjenester

Ørland Sparebank kan tilby deg som landbruksbedrift gode og trygge lån ut fra de behovene du og din gårdsdrift har. Det gjelder alt fra tradisjonelle låneavtaler med vanlige nedbetalingsavtaler, til driftskreditt (som tar hensyn til svingninger på inntektssiden) - for dem som ønsker det. Du kan både velge fast og flytende rente, men ifølge Brandtsegg velger flesteparten av kundene flytende rente på lånene sine.

- Det siste nye innen finansiering er det vi kaller for “Grønt landbrukslån”. Dette er et egenutviklet finansieringsprodukt med bærekraft i fokus. Her får kunden rabatterte priser på ulike lån. Miljøtiltaket har vist seg å ha dokumentert effekt inn mot bærekraftig produksjon, forteller Brandtsegg.

Objektfinansieringen i Ørland Sparebank foregår gjennom tett og godt samarbeid med Brage Finans som tilbyr landbruksbedrifter en rekke ulike leasingavtaler. Her kan bedriftskunder få gode avtaler på lån til store utstyr slik som biler, utstyr og maskiner.

Banken samarbeider også med ulike regnskapskontorer i lokalområdet for å optimalisere det økonomiske rådgivningstilbudet ut mot landbruk. Gjennom denne ordningen får banken verdifull innsikt i en rekke historiske tall når det gjelder økonomiutviklingen til det lokale landbruksmarkedet. Dette er både noe banken og kundene kan dra god nytte av. - Ordningen gjør at vi kan rådgi kundene våre på best mulig vis. Blant annet kan vi gi gårdbrukere forslag til spesifikke forbedringstiltak når det gjelder økonomisk drift relatert til vårt lokalområde, forteller seniorrådgiver Brandtsegg.

Forsikring

På forsikringssiden har Ørland Sparebank også en rekke gode tilbud som er tilpasset landbruksbedrifter. Banken kan tilby alt av forsikringer du som bonde måtte trenge. Det gjelder i hovedsak forsikringer på ting, dyr og mennesker. - Hos oss kan alt innen landbruket forsikres. De ulike forsikringsavtalene våre tilpasses ut ifra kundens unike drift og spesifikke behov, forteller Tove Børmark. Hun er forsikringsrådgiver i Ørland Sparebank.

Tove

Tove Børmark, forsikringsansvarlig Ørland Sparebank

Børmark forteller videre at forsikringspakkene i banken tilpasses etter grundig dialog med kunden. - I denne prosessen avdekkes det i første runde hva kunden ønsker å få dekket av risiko, så diskuteres det hva som bør forsikres. Deretter bistår enten en finansrådgiver eller kredittgådgiver med innspill basert på sine respektive fagfelt. Slik kommer vi i andre enden fram til den beste løsningen for hver enkelt kunde, forklarer Tove Bømark.

Gjennom et godt samarbeid med Frende Forsikring kan Ørland Sparebank operere med konkurransedyktige vilkår og levere svært gode dekninger. Det vil si at du som kunde får raske og gode skadeoppgjør dersom et uhell først skulle være ute.

Personforsikring er en forsikring som ofte blir nedprioritert. Ikke glem at landbruksnæringen er en av bransjene med høyest skaderisiko. Derfor er det svært viktig å huske på å forsikre deg selv som bonde (liv og helse), familien og andre som jobber på gården. Slik at du eksempelvis er sikret ved bortfall av inntektsevne.

Noen fakta om norsk landbruk - kilde: statistisk sentralbyrå

  • Per 2022 ble 5,3% av Norges areal brukt til jordbruk, med 37 682 registrerte gårdsbruk. 
  • Den gjennomsnittlige inntekten per jordbruk lå på 236 000 kroner. Dette er faktisk en positiv utvikling fra det vi så ti år tidligere. Den gjennomsnittlige inntekten gikk nemlig opp med hele 53,2%.