Vei gjennom åker Ørland

Hvem skal bestemme?

Du som er innskyter/ kunde i banken kan være med å påvirke!

I bankens generalforsamling er det 16 medlemmer. Åtte av disse velges av og blant våre kunder/ innskytere. I år skal det velges 1 ny representant.

Ønsker du å være med? Eller har forslag på andre? Send oss forslag på e-post eller pr post innen 24.01.22.

Mer informasjon og oversikt over bankens generalforsamling og styre ser du her: Styrende organer

Hvem kan velges? Myndige innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500

Leder i Generalforsamling Gunn Eva Haug

Gunn Eva Haug er leder i bankens generalforsamling. Hun er innskytervalgt representant.

 

KUNNGJØRING:

INNSKYTERVALG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Ørland Sparebank skal avholde innskytervalg over 5 dager:

Mandag 7. – fredag 11. februar 2022

Stemmested: Bankens lokaler *

Mandag-fredag kl. 09.00 – 15.30

Generalforsamlingen består av 8 innskytervalgte medlemmer, 4 medlemmer valgt av og blant egenkapitalbeviseiere og 4 medlemmer valgt av og blant de ansatte i Ørland Sparebank. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Det skal for kommende periode velges 1 fast medlem av og blant innskyterne..

Disse er stemmeberettiget: Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500,- er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Forslag på kandidater: Stemmeberettigete innskytere kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være kunder i Ørland Sparebank. Forslagene må være kommet til banken senest 24. januar 2022, med opplysninger om kandidatens navn, fødselsdato/-år samt fullstendige adresse. På grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste med et større antall kandidater enn det antall som skal velges.

Gjennomføring valg: Valg et foregår 07. – 11.02.22. Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl. valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges ut i bankens lokaler* og på bankens hjemmeside fra og med 31. januar 2022. Det er adgang til å stemme ved postforsendelse, da kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes* eller rekvireres fra banken. Stemmesedler må være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag. Det er også mulig å stemme digitalt via bankens hjemmeside.

*Av hensyn til smittevernstiltak korona kan det bli endringer, dette vil evt. bli gjort kjent på vår hjemmeside www.orland-sparebank.no, samt Facebook og Instagram.

Gjennom innskytervalgdagene gis bankens innskytere medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.

ØRLAND SPAREBANK v/Valgkomitéen

Pb 40, 7129 Brekstad – post@orland-sparebank.no