Grønn bakgrunn

Innskytervalg til generalforsamling

Innskytervalg til generalforsamlingen 

Ørland Sparebank skal avholde innskytervalg over 5 dager:

Mandag 12. – fredag 16. februar 2024
Stemmested: Bankens lokaler
Mandag-fredag kl. 09.00 – 15.30


Generalforsamlingen består av 8 innskytervalgte medlemmer, 4 medlemmer valgt av og blant egenkapitalbeviseiere og 4 medlemmer valgt av og blant de ansatte i Ørland Sparebank. Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Det skal for kommende periode velges 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer av og blant innskyterne.

Gjennomføring valg:

Valg et foregår 12. – 16.02.24. Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl. valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside fra og med 05.02.2024. Det er adgang til å stemme ved postforsendelse, da kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes eller rekvireres fra banken. Stemmesedler må være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag. Det er også mulig å stemme digitalt via bankens hjemmeside.

Stem digitalt 

Disse er stemmeberettiget:

Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500,- er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Forslag på kandidater:

Stemmeberettigete innskytere kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være kunder i Ørland Sparebank. Forslagene må være kommet til banken senest 29. januar 2024, med opplysninger om kandidatens navn, fødselsdato/-år samt fullstendige adresse. På grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste med et større antall kandidater enn det antall som skal velges.


Gjennom innskytervalgdagene gis bankens innskytere medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.

ØRLAND SPAREBANK v/Valgkomitéen
Pb 40, 7129 Brekstad – post@orland-sparebank.no